Kas ir ES fondi

Eiropas Savienības fondu izveides mērķis ir labāka ES budžeta pārvaldība. Eiropas Komisijai ir galīgā atbildība par līdzekļu izlietojumu, taču lielākā daļa ES budžeta (76 %) tiek pārvaldīta sadarbībā ar valstu un reģionu pašvaldībām. Šo uzdevumu palīdz veikt pieci lieli fondi, kuri darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības desmit gadu stratēģiju „Eiropa 2020”. Šie fondi ir: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Eiropas Savienības ekonomikas prioritātes skar arī investīciju jomu. Lai piesaistītu privātās investīcijas, Eiropas Komisija kopīgi ar Eiropas Investīciju banku ir izveidojusi Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF). Tas darbojas Eiropas Investīciju plāna ietvaros, kura mērķi ir: apturēt investīciju samazināšanos, radot jaunas darbavietas un ieguldot ekonomikā tā, lai tas neradītu slogu valstu nodokļu maksātājiem; uzlabot konkurētspēju ar investīciju palīdzību, kuras atbalsta ilgtspējīgu ekonomiku; atbalstīt Eiropas Savienības ražošanas jaudu un infrastruktūru. ESIF atbalsta projektus gandrīz visos sektoros, kuri atbilst Eiropas Savienības ekonomikas politikas mērķiem. Ir nepieciešams labi izveidots biznesa plāns un kapitālieguldījumu apraksts, kā arī nākotnes finansējuma avoti. Pieteikumam nepieciešamo dokumentu uzskaitījumu var atrast šeit.

Visu fondu veiksmīga sadarbība ir Eiropas Komisijas mērķis, kuram tuvinoties tiek nodrošināta labāka Eiropas fondu darbība visos virzienos. Ar Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda atbalstu pārējie fondi gūst papildu investīciju iespējas saviem piedāvātajiem projektiem Eiropas Savienībā.

ERAF rūpējas par reģionu un pilsētu attīstību. Atkarībā no reģiona kategorijas tas var saņemt lielāku vai mazāku finansējumu no šī fonda. ERAF prioritārie attīstības virzieni ir inovācija, zinātne un pētniecība, reģionu transporta, enerģētikas un telekomunikāciju infrastruktūras uzlabošana, efektīvas ekonomikas radīšana (ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni) un biznesa vides sakārtošana.

ESF uzdevumos ietilpst rūpes par sociālajiem jautājumiem, tajā skaitā jaunu darbavietu izveidošana, nodarbinātības veicināšana jauniešu vidū, nabadzības samazināšana, sociāli atstumto grupu integrēšana sabiedrībā, mūžizglītības un tālākizglītības nodrošināšana, valsts pārvaldības stiprināšana.

KF izveidošana bija paredzēta nabadzīgāko valstu atbalstam. Tāds ir arī fonda šā brīža mērķis. Fonda līdzekļi tiek novirzīti valstīm, kuru iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju nesasniedz 90 % no Eiropas Savienības vidējā IKP. Arī Latvija ir tiesīga saņemt līdzekļus no šī fonda. Kohēzijas fonda līdzekļi izmantojami transporta tīkla attīstībai un ar enerģētiku saistītu projektu finansēšanai. Valstis tiek stimulētas izmantot atjaunojamos energoresursus, attīstīt dzelzceļa transportu un sabiedriskā transporta tīklu. Citiem vārdiem – tiek atbalstīti visa veida ar transportu saistītie projekti, ja tie nodrošina acīmredzamu labumu no vides viedokļa.

ELFLA atbalsta lauksaimniecības vides uzlabošanu. Fonds rosina izmantot tehnoloģiju inovācijas, uzturēta zema oglekļa dioksīda līmei lauksaimniecības nozarē, efektīvi pārvaldīt resursus, uzlabot dzīvnieku labturību. ELFLA atbalsta gados jaunus lauksaimniekus, lauksaimniecības konkurētspēju un veicina lauku reģionu nabadzības izskaušanu un sociālo iekļautību.

EJZF papildina valstu finansējumu zivsaimniecībai un piekrastes reģioniem. Fonds nodrošina līdzekļus ilgtspējīga zvejas modeļa ieviešanai, piekrastes rajona iedzīvotāju nodarbinātības dažādošanai, finansē projektus, kas uzlabo dzīves kvalitāti piekrastes apdzīvotajās vietās (darbavietu izveide, infrastruktūras uzlabojumi).

Ieguldījumu riski var tikt mazināti, ja viena projekta ietvaros tiek izmantota gan piecu strukturālo fondu, gan Eiropas Stratēģisko investīciju fonda līdzekļi. Šādā kombinācijā ieguvēji ir jo īpaši dalībvalstis ar mazāk attīstītiem finanšu tirgiem. Tieša Eiropas Savienības fondu sadarbība notiek projektu vai Eiropas investīciju plāna līmenī.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.